top of page

Adatkezelési Tájékoztató

A Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda („Ügyvédi Iroda”) mint adatkezelő az ügyvédi megbízási szerződés („Megbízási Szerződés”), valamint az általa kötött egyéb szerződés („Egyéb Szerződés”) (a Megbízási Szerződés és az Egyéb Szerződés együtt: „Szerződés”) megkötésével és teljesítésével összefüggésben, vagy az Ügyvédi Irodával más célból kapcsolatba kerülő természetes személy („Érintett”), továbbá annak, illetve az Ügyvédi Irodával kapcsolatba kerülő jogi személy képviseletében, vagy a vele való kapcsolattartás során egyébként eljáró természetes személy („Kapcsolattartó”) mint az Ügyvédi Iroda adatkezelésével érintett személy személyes adatait a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) („GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a 2. pontban felsorolt egyéb jogszabályok adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

1.FOGALOMMAGYARÁZAT

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) használt, a GDPR-ban definiált fogalmak az ott meghatározott jelentéssel bírnak.

 

2.IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

Az Ügyvédi Iroda tevékenysége esetében az adatok kezelése az alábbi jogszabályokon alapul:

 1. a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) („GDPR”),

 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

 3. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”),

 4. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”),

 5. az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény („Art.”),

 6. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”),

 7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”).

 

3.AZ ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATAI

 

Adatkezelő neve:  Dr. Mosolyó Sára Ügyvédi Iroda

Székhely:              H-1037 Budapest, Horvát u. 12-26.

Telefonszám:        +36 1 882 03 58

E-mail cím:           iroda@drmosolygo.hu

Honlap:                www.drmosolygo.hu

 

4.ADATKEZELÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL ÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 1. Az Ügyvédi Iroda adatkezelésének célja a Szerződés megkötése és teljesítése, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek igazolása, és az abból fakadó jogok érvényesítése, valamint a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

 2. Az Ügyvédi Iroda természetes személy szerződő fél esetén az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), adóazonosító jel, személyazonosító szám, személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) száma és másolata, lakcímigazolvány száma és másolata, levelezési cím, telefon, e-mail elérhetősége.

 3. Az Ügyvédi Iroda a szerződő fél Kapcsolattartója alábbi személyes adatait kezeli: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), adóazonosító jel, személyazonosító szám, személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) száma és másolata, lakcímigazolvány száma és másolata, levelezési cím, képviselet típusa/munkakör/beosztás, telefon, e-mail elérhetőség.

 4. Az adatkezelés jogalapja a természetes személy szerződő fél esetén egyes személyes adatok esetén az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja). A természetes személy szerződő fél esetén a további adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szerződő fél az egyik fél és a szerződés megkötését megelőzően a szerződő fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve a Szerződés megkötését követően a Szerződés időtartama alatt a Szerződés teljesítése.

 5. A Kapcsolattartó személyes adatait egyes adatkezelések során az Ügyvédi Iroda a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeli. A további adatkezelések jogalapja az Ügyvédi Iroda jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Az Ügyvédi Iroda jogos érdeke a Szerződések megkötése és teljesítése körében a képviselet igazoltsága és a kapcsolattartás. A Kapcsolattartó jogosult ezen adatkezelés ellen tiltakozni.

 6. Amennyiben Szerződés nem jön létre, az Ügyvédi Iroda a Szerződés létrehozása kapcsán, illetve a Szerződés megszűnését követően a Szerződés kapcsán tudomására jutott személyes adatokat jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján kezeli. Az Ügyvédi Iroda jogos érdeke, hogy a Szerződés létre nem jötte esetén, illetve a Szerződés megszűnését követően is igazolni tudja az eljárása megfelelőségét.

 7. Az adatkezelés időtartama a Szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban azon időszak, ameddig azzal összefüggésben igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés létrejötte meghiúsulását, illetve ha azzal kapcsolatban jogvita keletkezett, annak lezárását követő 5 év, a Szerződés megszűnését követően pedig azon időszak, ameddig a Szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a Szerződés megszűnését, illetve ha azzal kapcsolatban jogvita keletkezett, annak lezárását követő 5 év.

 

5.ADATKEZELÉS A NEM SZERZŐDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KAPCSOLATTARTÁS SORÁN

 

 1. Az Ügyvédi Iroda a vele nem szerződő félként vagy szerződő fél Kapcsolattartójaként kapcsolatba lépő vagy kapcsolatban álló természetes személynek az általa vagy harmadik személy által az Ügyvédi Iroda részére megadott személyes adatait (pl.: név, elérhetőségi vagy más, a kapcsolattartáshoz szükséges vagy azzal összefüggő adatok) a kapcsolat létrehozása, fenntartása céljából jogos érdekből (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) kezeli. Az Ügyvédi Iroda jogos érdeke a vele kapcsolatba kerülő természetes személyekkel a kapcsolat létrehozása és fenntartása. Az adatkezeléssel érintett természetes személy tiltakozhat ezen adatkezelés ellen.

 2. Az Ügyvédi Iroda az ezen célból kezelt személyes adatokat a kapcsolattartás Ügyvédi Iroda szándéka szerinti megszűntetéséig, vagy addig az időpontig kezeli, amíg az érintett kéri a személyes adatainak a törlését vagy tiltakozik azok kezelése ellen, kivéve ha a kapcsolattartás igény érvényesíthetőségével összefügg, mert akkor a kapcsolattartás megszűnését, illetve ha közben jogvita keletkezett annak lezárását követő 5 évig kezeli.

 

6.ADATKEZELÉS A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 

 1. Az Ügyvédi Iroda jogszabályban rögzített kötelezettségei teljesítése céljából a jogszabályban meghatározott körben kezeli a Szerződések kapcsán a természetes személy szerződő felek, a Kapcsolattartók, továbbá a természetes személy tényleges tulajdonosok jogszabályban meghatározott személyes adatait (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

 

 1. Adózással, számvitellel kapcsolatos adatkezelés

  1. Az Ügyvédi Iroda a Számviteli tv. 169. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat a Szerződés megszűnését követő 8 évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli.

  2. Az Áfa tv. 179. §-a szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Ügyvédi Iroda az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli.

  3. Az Art. 78. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az Ügyvédi Iroda az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 évig kezeli.

 

 1. Ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés

  1. Az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 32. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, a jogi tanácsadásra kötött Megbízási Szerződés esete kivételével a Megbízási Szerződés megkötésekor elvégzi a természetes személy megbízó, valamint a Kapcsolattartó azonosítását („Ügyfél-azonosítás”).

  2. Amennyiben az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 33. § (7) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint az ügyfél adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az Ügyfél által bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti/közhiteles nyilvántartásokból elektronikus úton adatot igényel („JÜB adatigénylés”), akkor az azzal összefüggésben az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 32. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig kezeli.

 

 

6.5.Ügyfélnyilvántartás

 1. Amennyiben a Megbízási Szerződés alapján történő eljárás során a jogi képviselet kötelező, az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 33. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében ügyfélnyilvántartást vezet az Ügyvédi tv. 33. § (2) bekezdésében meghatározott adatokkal, amely adatokat a Pmt.-ben meghatározott ideig, azaz az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig, illetve a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 évig kezeli.

 

6.6.Ügynyilvántartás

 1. Az Ügyvédi Iroda a Megbízási Szerződés alapján ellátott ügyekről az Ügyvédi tv. 33. § (7) bekezdése alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint – az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében – ügynyilvántartást vezet az Ügyvédi tv. 53. § (2) bekezdésében meghatározott adatokkal.

 2. Az Ügyvédi Iroda az ügynyilvántartásban található adatokat az Ügyvédi tv. 53. § (3) bekezdése alapján a Megbízási Szerződés megszűnését követő 5 évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 évig kezeli.

 

6.7.Ellenjegyzett okiratokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Az Ügyvédi Iroda az Ügyvédi tv. 53. § (5) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint a tagja által ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó, a Megbízási Szerződés alapján keletkezett más iratokat, és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított 10 évig megőrzi.

 

6.8.A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos adatkezelés

 1. Az Ügyvédi Iroda a Pmt. 6. §-a alapján, a törvényi kötelezettsége teljesítése céljából, az ott meghatározott feltételek szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni, és e körben az Érintettek, azok rendelkezésre jogosult Kapcsolattartója és természetes személy tényleges tulajdonosai a Pmt. 7. § (2) és a Pmt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait kezeli. A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése során megvalósuló adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 2. Az Ügyvédi Iroda a személyazonosságot igazoló ellenőrzése érdekében a fenti adatokat tartalmazó okiratokról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

 3. Az Ügyvédi Iroda az ügyfél-átvilágítási intézkedések során megismert adatok digitalizált másolatát elektronikusan megőrzi, az átvilágítás megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíti, a központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz digitalizált másolatát elektronikusan az ügy irataitól elkülönítve kezeli, továbbá a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolja, és az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 57. §-ában írt adatokat feltünteti.

 4. Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § (2) bekezdése alapján, a Megbízási Szerződéstől függően, eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, a Pmt. 58. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére pedig a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 év.

 5. Ha az Érintettek az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad vagy adatot nem szolgáltat, az Ügyvédi Iroda a közreműködést megtagadja.

 

7.AZ ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

 

 1. Az Ügyvédi Iroda a tevékenységéhez kapcsolódóan adatfeldolgozókat vesz igénybe, illetve hozzáférhetővé teszi vagy átadja az általa igénybevett személy feladatának ellátásához szükségképpen kezelendő személyes adatokat.

 

7.2.Adatfeldolgozók igénybevétele

7.3.1.Az Ügyvédi Iroda a működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítása érdekében a Dima Kft. (székhely: 1094 Budapest, Mihálkovics u. 18.); és a Google Inc. (Google Drive) szolgáltatásait veszi igénybe (a továbbiakban együttesen: „adatfeldolgozók”)

 1. Az adatfeldolgozók az Ügyvédi Irodával kizárólag az Ügyvédi Iroda utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt céllal összefüggésben kezelhetik az Ügyvédi Iroda által átadott személyes adatokat.

 2. Az adatfeldolgozók az Ügyvédi Iroda rendelkezése szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig az Ügyvédi Iroda jogosult vagy köteles az adatok kezelésére.

 3. Az Ügyvédi Iroda kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 4. A Google Inc. szolgáltatásainak adatvédelmi megfelelőségét az biztosítja, hogy a Google model szerződéses klauzuláinak adatvédelmi megfelelőségét az Európai Adatvédelmi Hatóságok (European Data Protection Authorities, DPA’s) elismerték, tekintettel arra, hogy a G Suite és a Google Cloud Platform szerződéses vállalásai alapján az EU-ból a világ bármely részére történő adattovábbítás teljesen megfelel a GDPR-ban foglalt jogi követelményeinek.

 

7.4.Adatátadás

 1. Az Ügyvédi Iroda a Számviteli tv. által előírt könyvvizsgálat érdekében a jogszabály által előírt adatokat átadja az Ügyvédi Iroda könyvelője részére. Az Ügyvédi Iroda könyvelője jelenleg a FLEXIKON Kft. (székhely: 2053 Herceghalom, Deák Ferenc u. 20.).

 2. Név és címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta Zrt. részére, illetőleg a megbízást teljesítő futárszolgálat részére.

 3. A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatokat, ügyfél-átvilágítási adatlapokat, valamint az okmányok másolatait az Ügyvédi Iroda továbbítja a Boróka Park 2 Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.) részére az Ügyvédi Iroda és Boróka Park 2 Hungary Kft. között fennálló megállapodás alapján.

 4. Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére az Ügyvédi Iroda köteles továbbítani az általa kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről az Ügyvédi Iroda értesíti az érintetteket, ha azt jogszabály nem tiltja.

 

 1. WEBOLDAL ADATKEZELÉSE

  1. A www.drmosolygo.hu weboldal látogatása során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő technikai adatokat (naplózási adatokat) kezeli.

  2. Az adatkezelés célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), másrészt az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). Adatkezelő a naplózási adatokat statisztikai célra 1 évig, információbiztonsági célra 2 évig kezeli. Adatkezelő a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

  3. Adatkezelő a honlapon cookie-kat használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a látogató számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

  4. Adatkezelő a honlapon kizárólag analitikai és munkamenet cookie-kat használ, mely a honlap működésének feltétele, illetve analitikai mérésekre szolgál. A cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelésére vonatkozó tájékoztatás

  1. A cookie kis adatfájl, melyet a meglátogatott weblap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  2. Az adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A weboldalon használt cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

  3. Harmadik szolgáltatók által használt cookie-ról az alábbi linken tájékozódhat

 • A Google cookie-ról itt tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/types

 • A Facebook cookie-ról itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

  1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A weblap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó/látogató számítógépére mentenek, így elősegítik a látógató által látogatott weblap használatának elemzését.

  2. A Google konverziókövetés a Google Inc. (Adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/) elemző szolgáltatása

 

9.ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 1. Az Ügyvédi Iroda minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az Ügyvédi Iroda az általa kezelt személyes adatok védelmét az GDPR előírásainak megfelelően biztosítja.

 2. Az Ügyvédi Iroda mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Ügyvédi Iroda kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

 

10.AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

 1. Az GDPR 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti az Ügyvédi Irodától, mint adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

 2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos lentebb részletezett jogait az Ügyvédi Iroda – a Tájékoztatóban megjelölt – levelezési címére vagy e-mail címére küldött kérelmével, az azonosítását követően gyakorolhatja.

 3. Ha az Ügyvédi Irodának megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

 4. Az Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az GDPR 15–22. cikk szerinti kérelmei alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Az Ügyvédi Iroda a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Ügyvédi Iroda elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 5. Ha az Ügyvédi Iroda nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 6. Az Ügyvédi Iroda az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügyvédi Iroda, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

11.AZ ÉRINTETTI JOGOKRÓL RÖVIDEN

 1. Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

 2. Helyesbítéshez való jog: Az Ügyvédi Iroda az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

 3. Törléshez és elfeledtetéshez való jog: Az Ügyvédi Iroda az GDPR 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Ügyvédi Iroda által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Ügyvédi Iroda megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Ügyvédi Iroda az érintett kérésére az GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Ügyvédi Iroda a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

 5. Adathordozhatósághoz való jog: Az GDPR 20. cikkével összhangban az Ügyvédi Iroda, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

 6. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az Ügyvédi Iroda jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az GDPR 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

 

12.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az Ügyvédi Iroda mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül az Ügyvédi Irodához fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

 2. Az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha az érintett megítélése szerint az érintett személyes adatai kezelése sérti az GDPR-t. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 3. Az érintett jogosult bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben az érintett dönthet arról, hogy a pert az Ügyvédi Iroda tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon az érintett a pert lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.

 

 

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda

adatkezelő

bottom of page